Regulamin

1. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).

2. Serwis - witryna internetowa działająca pod adresem https://siopa.pl/ oraz powiązane z nią usługi i aplikacje.

3. Usługodawca - Siopa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej 33, 85-565 Bydgoszcz, NIP: 9671438308, kontakt: marcin@siopa.pl.

4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

5. Obiekt handlowy – obiekt przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment nie jest prezentowany w Serwisie.

6. Dostawca - niezależna od Usługodawcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy bezpośredniej lub pośredniej z Usługodawcą pobiera zamówienia złożone poprzez Serwis przez Klienta, dokonuje w jego imieniu zakupu we wskazanym Obiekcie handlowym i dostarcza Klientowi pod wskazany przez niego adres.

7. Towar - rzecz ruchoma, która może zostać nabyta przez Dostawcę w imieniu Klienta we wskazanym przez Klienta Obiekcie handlowym.

8. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w imieniu którego działa Dostawca.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Towarów, które w jego imieniu w Obiekcie handlowym ma nabyć Dostawca.

11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. Cena towaru – faktyczny koszt zakupu Towaru, wskazanego przez Klienta w złożonym zamówieniu, w Obiekcie handlowym.

13. Koszty dostawy – określone przez Usługodawcę koszty dostarczenia Towaru do Klienta

14. Koszt usługi – suma Kosztów dostawy oraz Cen towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Usługa oferowana przez Serwis polega na pośredniczeniu w zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Dostawcą, który w imieniu Klienta zakupi we wskazanym przez Klienta Obiekcie handlowym zamówione Towary i dostarczy je pod adres wskazany przez klienta w Zamówieniu.

4. Klient upoważnia Usługodawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług z Dostawcą, polegających na zakupieniu w imieniu Klienta oraz dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres, Towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

5. Umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia i wyrażenia deklaracji zapłaty Kosztu usługi.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na jego stronę internetową.

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Zamawianie Towarów

1. Zamówienia są przyjmowane przez Serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru adresu, gdzie Dostawca ma realizować Zamówienie i kompletuje zamówienie poprzez podanie danych Towarów. Po zakończeniu zakupów Klient wybiera formę płatności, preferowany termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Dostawcę oraz podaje inne niezbędne dane do zrealizowania zamówienia wyznaczone przez formularz.

3. Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Zamówienie ma być dostarczone i numer telefonu. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub prawidłowe, Usługodawca lub Dostawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia danych. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta oraz jego wszystkie Zamówienia.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian kosztów związanych z dostarczaniem Zamówienia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

4. Termin doręczenia

1. Dostawca rozpoczyna realizację Zamówienia zgodnie z wybranym terminem wybranym w formularzu Serwisu przez Klienta. Klient jest świadomy, że Dostawca nie znajduje się bezpośrednio w miejscu realizacji zakupów w momencie otrzymania Zamówienia do realizacji. Zamówienie dostarczane jest przez Dostawcę bezpośrednio po dokonaniu zakupów.

2. Zakup Towarów i ich liczby wskazany w Zamówieniu nie jest gwarantowany przez Usługodawcę ani Dostawcę.

3. Dostawca przy zakupie Towarów wskazanych w Zamówieniu sugeruje się wyłącznie opisem Towaru przekazanym przez Klienta w Zamówieniu.

4. Zamówienia, które zawierają wyłącznie Towary, które w danym momencie nie są dostępne w Obiekcie handlowym i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

5. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1, Usługodawca lub Dostawca skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie oraz ustalenia czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas rozpoczęcia realizacji lub bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie.

6. Klient podczas zamawiania powinien wybrać Obiekt handlowy w takiej odległości, aby Towary nie uległy znacznej zmianie temperaturowej. Dostawca nie jest zobowiązany do posiadania torby termicznej, czego skutkiem może być niezachowanie temperatury zakupionych Towarów.

7. Koszt dostawy ponosi Klient i może się on różnić ze względu na miejsce dostawy. Usługodawca może odstąpić w uzasadnionych przypadkach od poboru od Klienta kosztów dostawy.

8. Koszt dostawy podany jest w serwisie podczas składania Zamówienia.

5. Płatności

1. Klient jest zobowiązany uiścić kwotę odpowiadającą Kosztowi usługi wynikających z zamówienia złożonego na Towary, ze wskazanego przez Klienta Obiektu handlowego. Uiszczenie kwoty następuje w momencie dostarczenia przez Dostawcę Towarów do Klienta.

2. Płatność następuje za pośrednictwem metody wskazanej i wybranej w Serwisie w trakcie Zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność oraz procedura reklamacji

1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Dostawcę. W celu odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie musi poinformować Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy poprzez formularz udostępniony w Serwisie.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie numer telefonu. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości dostarczonego Towaru, należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów z realizacją zamówienia przez Dostawcę lub bezpośrednio związanych z Towarami nabytymi przez niego w imieniu Klienta w Obiekcie handlowym, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.

5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

  • numer telefonu,
  • datę zamówienia,
  • uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Towaru, usługi Dostawcy, usługi Usługodawcy),
  • dowód zakupu (jeśli wydano).

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Dostawcy lub właściwości Towaru) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

7. Wszelkie rozbieżności wynikające z niedokładnego i/lub niepełnego i/lub nienależytego opisu Towaru (w tym także jego właściwości) są rozstrzygane na korzyść Usługodawcy i/lub Dostawcy.

8. W przypadku reklamacji dotyczących nabytych Towarów lub usług Dostawcy, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Dostawcy, Obiektu handlowego, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.

9. Klient może także, wedle swego wyboru, skierować reklamację bezpośrednio do Obiektu handlowego lub danego Dostawcy obsługującego dane zamówienie. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw do skorzystania z rękojmi, gwarancji lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej Obiektem handlowym. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o tym fakcie poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji. Wydruk skanu paragonu stanowi dowód zakupu będący podstawą reklamacji Towarów w Obiekcie handlowym. Na życzenie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi wydruk paragonu otrzymany w Obiekcie handlowym.

8. Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).